Chuyển nhượng nhãn hiệu

Nhãn hiệu là tài sản trí tuệ của con người được pháp luật bảo hộ thông qua đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ. Trong quá trình hoạt động và tạo lập thương hiệu có thể vì một lý do nào đó chủ sở hữu nhãn hiệu muốn chuyển nhượng nhãn hiệu của mình cho người khác. Sau đây Luật Gia Phát xin gửi đến các thông tin cần thiết sau đây:

Tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp,

Ngày nay, khoa học công nghệ được hình thành và phát triển mang tính ảnh hưởng quyết định đối với năng suất lao động, tạo tiền đề để thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Nó là đại diện cho sức sáng tạo của con người có những nét đặc trưng riêng không giống với những tài sản khác, nó là tài sản vô hình mà bản thân người tạo ra nó không thể chiếm hữu cho riêng mình và nó rất dễ bị chiếm đoạt, chiếm dụng. Từ đó, quyền sở hữu công nghiệp được hình thành nhằm bảo vệ những sáng tạo đó của con người. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.


Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Sau khi chuyển quyền sở hữu giấy chứng nhận nhãn hiệu thì chủ sở hữu sẽ chấm dứt toàn bộ quyền lợi của mình đối với nhãn hiệu đó.

Chuyển nhượng mạch tích hợp bán dẫn

Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.


Chuyển nhượng nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một loại tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân sở hữu nó. Với nhãn hiệu hàng hóanổi tiếng, có trên thị trường từ lâu thường được người tiêu dùng tin tưởng, từ đó cũng góp phần làm cho việc kinh doanh của chủ sở hữu nhãn hiệu được thuận tiện hơn. Từ đó, những chủ thể mới tham gia vào thị trường thường có xu hướng mua lại những nhãn hiệu của những chủ thể khác để việc kinh doanh của mình bước đầu được thuận tiện hơn.

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa tạo ra lợi thế cạnh tranh, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Việc nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu phải được lập thành văn bản với tên gọi “hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu”.