Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là văn bản ghi nhận thông tin về dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư có thể thay đổi một trong số các nội dung của dư án nên cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Trong bài viết này, Luật Gia Phát sẽ tập trung nghiên cứu thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (hay còn gọi là giấy phép đầu tư ra nước ngoài) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bài viết dưới đây của Luật Gia Phát sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Các trường hợp cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 2023

Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thường được gắn liền với các dự án đầu tư và áp dụng phần lớn cho các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài.
Hay có thể hiểu Giấy chứng nhận đầu tư là điều kiện cần thiết để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp.

 


Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Thông tin nhà đầu tư là một trong những nội dung được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì vậy, khi có sự thay đổi thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận. Nhà đầu tư phải thực hiện thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có sự điều chỉnh để thông tin được kê khai đúng thực tế; đảm bảo quyền lợi lợi của các nhà đầu tư.