Tư vấn đầu tư

Bổ sung hoạt động sản xuất mỹ phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bổ sung hoạt động sản xuất mỹ phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong xã hội hiện đại, việc làm đẹp không chỉ còn quan trọng với chị em phụ nữ, mà cả nam giới cũng đã chú trọng tới việc chăm sóc vẻ ngoài của bản thân. Vì vậy mà việc sản xuất mỹ phẩm ngày càng phát triển mạnh, đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài với nguồn vốn khổng lồ đang đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam. Vậy trình tự để bổ sung hoạt động sản xuất mỹ phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện thế nào?

Trong xã hội hiện đại, việc làm đẹp không chỉ còn quan trọng với chị em phụ nữ, mà cả nam giới cũng đã chú trọng tới việc chăm sóc vẻ ngoài của bản thân. Vì vậy mà việc sản xuất mỹ phẩm ngày càng phát triển mạnh, đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài với nguồn vốn khổng lồ đang đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam. Vậy trình tự để bổ sung hoạt động sản xuất mỹ phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện thế nào?

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (Sau đây gọi là Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung);

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Sau đây gọi là Nghị định 118/2015/NĐ-CP);

- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2016  Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm (Sau đây gọi là Nghị định 93/2016/NĐ-CP)

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế (Sau đây gọi là Nghị định 155/2018/NĐ-CP);

2. Các bước cần thực hiện:

Theo quy định tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 được ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, Sản xuất mỹ phẩm là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy, khi thực hiện thủ tục bổ sung hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần phải thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Bước 2: Thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

- Bước 3: Xin cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

2.1. Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

2.1.1. Hồ sơ cần chuẩn bị:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, nhà đầu tư cần chuẩn bị những tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác nộp hồ sơ thì cần thêm giấy ủy quyền.

2.1.2. Trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014, trình tự này được thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty có trụ sở.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường từ chối điều chỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.2. Thực hiện thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

- Thông báo thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thanh viên đối với công ty TNHH 2 thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Giấy đề nghị đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty sửa đổi liên quan đến ngành, nghề kinh doanh;
- Trường hợp Công ty ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, cần phải có thêm giấy ủy quyền.

2.2.2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày kể thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty.

2.3. Xin cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:

2.3.1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 93/2016/NĐ-CP, cơ sở phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

b) Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

- Về hệ thống quản lý:

a) Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

b) Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

c) Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

d) Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

2.3.2. Hồ sơ đề nghị cấp:

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 93/2016/NĐ-CP, nhà đầu tư cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

-  Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;

-  Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;

2.3.4. Trình tự xin giấy phép:

7 Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về trình tự này như sau:

Bước 1: Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:

+ Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế.

+ Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết) và phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục.

* Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

+ Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

+ Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.

Tham khảo thêm:

Thủ tục thành lập hợp tác xã vận tải

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần tại Hà Nội

Trên thực tế, khi thực hiện thủ bổ sung hoạt động sản xuất mỹ phẩm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu cũng như thực hiện các vấn đề pháp lý liên quan đến này xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Gia Phát theo thông tin sau để được tư vấn chi tiết:

Hotline: 098.1214.789

Hoặc luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn   

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp!

 

 

 

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập